striptease suomi etsin naista

Liikeyrityksien mahdollisuuksia palkata lisää työvoimaa on tuettava eri keinoin. Sellaisiin säästötoimiin, jotka vain syventävät lamaa, lisäävät työttömyyttä ja tuhoavat infrastruktuuria, ei saa ryhtyä.

Tämä merkitsee, että henkilöstön irtisanomisesta pidättäydytään niin pitkälle kuin mahdollista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, samoin kirkon piirissä. Julkisen sektorin irtisanomiset koskevat ensi sijaisesti naisia. Osa-aikatyö Suomessa ansiotyö on ollut luonteeltaan kokopäivätyötä. Työttömyyttä voidaan vähentää lisäämällä määräaikaista osa-aikatyötä, jonka sosiaaliturva on suhteessa kokoaikatyön sosiaaliturvaan.

Osa-aikatyötä on lisättävä todellisen vapaehtoisuuden pohjalta sekä naisille että miehille. Osa-aikatyötä tekevät täytyy integroida työyhteisöön ottamalla heidät mukaan koulutusohjelmiin ja yhteistoimintaan.

Ympäristö ja energia Ympäristösuojelu on luvun keskeisiä haasteita. Luonnon ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi on välttämätöntä siirtyä kestävän kehityksen tielle kaikessa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa toiminnassa. Energiatalouden suunnittelussa on tapahduttava laadullinen muutos, koska energiatalouden rajatonta kasvua ei voi jatkaa. On selvitettävä, millaisia yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta energian kulutusta voidaan ohjata enrgiaa säästävään suuntaan ja välttämätön energiantarve tyydyttää.

Ydinvoiman käyttöä ei tule lisätä nykyisillä reaktorityypeillä ja olemassaolevien ydinlaitosten turvallisuutta on parannettava. Nykyisten ydinvoimaloiden käyttö tulee rajata väliaikaiseksi energiavaihtoehdoksi tietylle ylimenokaudelle, jona aikana on vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tavoitteena on oltava luopuminen ydinvoimaloista, ydinjätteiden tuottamisesta, ydinaseista ja ydinkokeista, jotta ympäristö säilyy elinkelpoisena tulevillekin sukupolville.

Uusien energialähteiden tutkimusta ja kehitystyötä on huomattavasti tehostettava ja kehitettävä myös pienten, hajautettujen energialähteiden käyttömahdollisuuksia. Tuottajan on vastattava aiheuttamistaan ympäristöhaitoista. Kulutustottumuksia on ohjattava tiedotustoiminnalla, koulutuksella, veroilla ja maksuilla. Kuluttajan on vastattava aiheuttamastaan ympäristökuormituksesta maksamalla ympäristöä vahingoittavista tuotteista kalliimpi hinta.

Kasvihuonekaasujen aiheuttamien ilmastomuutosten voimistuminen on ehkäistävä vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niiden päästöjä.

Ilmakehän otsonikerrosta tuhoavien aineiden käyttöä on vähennettävä riittävästi. Maamme maaperää, vesiä ja metsiä on hoidettava niin, että happamoitumisesta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset voidaan torjua.

Kemikaalien käyttöä on vähennettävä siten, että niiden haitalliset vaikutukset ihmisiin, eläimiin ja luontoon on estettävissä. Materiaalien ja tuotteiden kierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä on tehostettava. Tuotteiden kertakäytöstä ja turhasta pakkaamisesta on päästävä eroon. Tuotteiden mainonnan tulee olla ympäristöystävällistä. Suomen on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa autettava etenkin Kuolan aluetta, Baltian maita, Itä-Karjalaa ja Puolaa saasteongelmien ratkaisemisessa.

Tämä on myös oman maamme etu. Asuminen - suomalaisten ilo ja murhe Maassamme harjoitettu asuntopolitiikka on epäonnistunut: Tarvitaan seuraavia asuntopoliittisia uudistuksia: Korkea koulutustaso on pienelle maalle välttämätön Korkea koulutustaso on sekä sivitysvaltion että taloudellisen kilpailukyvyn perusedellytys.

Yliopistoille ja oppilaitoksille on taattava liitävät resurssit ylläpitää korkeatasoista koulutusta. Säästöistä on tällä alueella pidättäydyttävä.

Nyt ollaan tuhoamassa tieteellisen tutkimuksen ja koululaitoksen toiminnan perustaa ja näin kaventamassa mahdollisuuksiamme selvitä tulevaisuudessa. Tieteellisen tutkimuksen rahoitus on turvattava. Korkeakoulujen sekä peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten antaman opetuksen sisältöä ja laatua on kehitettävä oman aikamme vaatimuksia vastaaviksi. Oppilaitosten ja ympäröivän yhteiskunnan, mm. Jäsentynyt arvomaailma, terve itseluottamus ja kyky selviytyä uusista ja erilaisista tilanteista on entistä tärkeämpi muuttuvassa maailmassa.

Kielitaito on ensi sijaisen tärkeä kansainvälistyvässä maailmassa. Yhä enemmän joudutaan kiinnittämään huomiota mm. Samoin korostuvat elämänkatsomukselliset oppisisällöt, tietoteknologia sekä ympäristö-, viestintä-, ja kulttuurikasvatus samoinkuin kasvatus kansainvälisyyteen ja rauhaan.

Epäoleellisia oppisisältöjä on karsittava ja työtapoja kehitettävä oppilaskeskeiseen suuntaan. Opettajien työn edellytyksiä on parannettava ja heidän jatkokoulutukseensa panostettava.

Alueellisesta koulutustasa-arvosta on pidettävä kiinni, myös haja-asutusseutujen lapsilla on oltava oikeus korkeatasoiseen koulutukseen Väkivaltaa on vähennettävä sen kaikissa muodoissa Ihmiskunnan historia on täynnä sotia ja niiden tuomia kärsimyksiä.

Naisten puolue vastustaa väkivaltaa sen kaikissa muodoissa. Ihmisarvon ja -oikeuksien sekä elämän kunnioittaminen on ainoa tie rauhallisiin oloihin ja hyvinvointiin. Arvoja on selkiytettävä julkisessa keskustelussa sekä koulutuksen, taiteen ja tieteen avulla. Joukotiedotusvälineiden on tiedostettava vastuunsa ja lopetettava raaistavan väkivaltaviihteen välittäminen. On perustettava eettinen lautakunta, jonka tehtävänä on vetää toimintalinjoja ja selvitellä kiistakysymyksiä.

Naisten raiskauksiin ja heihin kohdistuvaan väkivaltaa on vähennettävä eri toimenpitein; uhreja on autettava tehokkaasti. Raiskaus on saatava yleisen syyttäjän toimialaan kuuluvaksi rikosasiaksi. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivalta on saatava loppumaan. Koulukiusaamisiin on puututtava tehokkaasti. Tarvitaan rehtorien, opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensä välistä yhteistyötä.

Pornografia ja striptease-klubit ovat rappeutumisilmiö, jotka eivät kuulu suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Ne merkitsevät yksilön seksuaalisuuden kaupallistamista ja samalla heidän alistamistaan ja nöyryyttämistään. Nämä kovan markkinakapitalismin lieveilmiöt on estettävä lainsäädännöllä. Bordellilaitosta ei Suomeen saa perustaa. Se heikentää naisen ja miehen välistä tasa-arvoa ja merkitsee naisen riistoa.

Työvoimatoimistot eivät saa välittää työtä, joka vaatii naisen tai miehen ihmisarvon loukkaamista. Ravinto vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin Kaikilla suomalaisilla tulee olla oikeus terveelliseen ja taloudelliseen ruokaan. On panostettava tutkimukseen, joka selvittää ravinnon ja terveyden väliset yhteydet. Tutkimustuloksista on tiedotettava kansalaisille. Kotimaisia elintarvikkeita on suosittava, niiden korkealaatuiset raaka-aineet ovat peräisin omasta maasta, joka on yksi vähiten saastuneita alueita Euroopassa.

On kehitettävä terveellistä ravintoa ja terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. On edistettävä tutkimusta ja suunnittelua, joka selvittää suomalaisten maanviljelijöiden mahdollisuudet erikoistua luonnonmukaiseen viljelyyn, joka tuottaa puhtaita elintarvikkeita myös yhdentyvän Euroopan talousalueelle.

Luonnonmukaista maanviljelystä ja metsien hoitoa on kehitettävä. Vapaa-aika ja kulttuuri Kaikkialla maailmassa on parhaillaan menossa syvällinen kulttuurin rakennemuutos. Kulttuurilla on oltava itsenäinen asema talous- ja yhteiskuntakehityksen rinnalla.

Laman aikana on taattava peruskulttuuripalvelut. Erityisesti kirjastojen on toimittava nyt tehokkaasti, koskaan aikaisemmin niiden kysyntä ei ole ollut näin suurta.

Kirjastojen määrärahoja ei saa supistaa. Korkeatasoinen taide-elämä on osa suomalaista identiteettiä ja vaikuttaa monin tavoin henkiseen hyvinvointiimme. Kansalaisilla tulisi olla riittävät mahdollisuudet nauttia kulttuurielämästä. Taide on tärkeä osa myös ulkomaille suunnattua Suomi-kuvaa. Kulttuurikasvatukseen on panostettava kaikessa koulutuksessa. Kansainvälistyvässä maailmassa yksilön kulttuuri-identiteetti tulee tärkeäksi: Kansainvälistyminen Kansainvälistyminen luo yhdessä lisääntyvän tiedonvälityksen kanssa runsaasti uusia kehitysmahdollisuuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Kansainvälisyyteen on valmistuttava hyvin laaja-alaisesti. Se edellyttää joustavuutta, sosiaalisia taitoja, vahvaa kulttuuri-identtiteettiä, kielitaitoa, muiden kulttuurien tuntemusta sekä kykyä tulla toimeen erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa.

Kansainvälistyminen on vakava haaste kaikille yhteiskunnan sektoreille, myös koulutusjärjestelmällemme. Kansainvälinen yhteistyö on erityisen tärkeätä lähialueillamme sekä integroituvassa Euroopassa..

Naisten puolue haluaa olla mukana maailmanlaajuisessa naisten vapautumiseen pyrkivässä ja keskinäistä tukea antavassa naisliikkeessä. Euroopan integraatio Eurooppalaista yhteistyötä kehitetään ensi sijaisesti miesten ja talouselämän ehdoilla.

Tarvitaan laaja-alaista selvitystyötä, joka ottaa talouselämän rinnalla huomioon elämän moninaisuuden Naisten puolueen linjaukset: Puolue määrittelee kantansa Suomen liittymisestä Euroopan yhteisöön sen jälkeen kun neuvottelutulokset ovat tiedossa.

Vuosikymmeniä kehitetty korkeatasoinen sosiaaliturva on säilytettävä. Maamme maaperää, vesiä ja metsiä on pystyttävä hoitamaan tehokkaasti ja ratkaisemaan niihin liittyvät ympäristöongelmat. On selvitettävä, miten tämä onnistuu EY: Pieni- ja keskisuuri teollisuus on säilytettävä. On selvitettävä, miten se on mahdollista suuryhtiöitä suosivan EY: Suomen maaseudun on pysyttävä elävänä ja sen perhetilat hengissä ja tuottavina.

Suomalaisen kulttuurin on säilyttävä elinvoimaisena. Suomalaisten kulttuuri-identiteetin on oltava vahva ja selkeä. Suomalaisen naisen aseman on säilyttävä vahvana kaikissa olosuhteissa. Turvallisuuspolitiikka Elämme epävarmaa ja levotonta aikaa Euroopassa, ristiriidat kärjistyvät taloudellisten ja poliittisten vaikeuksien myötä, voimaa uhoava kansallisuusaate ja rasismi nostavat päätään.

Ulkopolitiikan keskeisenä tavoitteena on oltava yleisen rauhantilan edistäminen. Maanpuolustuspolitiikan on oltava ulkopoliikan tukija rauhallisten olosuhteiden ylläpitämisessä. Sen suunnittelun on otettava lähtökohdaksi muuttuva nykytilanne. Suunnittelu ei saa perustua vanhentuneisiin uhkakuviin. Naisten näkemykset on otettava huomioon turvallisuuspoliittisissa kysymyksiä käsiteltäessä sekä valmisteluvaiheessa että väestönsuojelua kehitettäessä. Naiset on koulutettava varmuusvarautumiseen ja väestönsuojeluun.

Kriisivalmiutta on lisättävä ja väestönsuojia rakennettava lisää. Katastrofitilanteita koskevaa tiedostusta on voimakkaasti lisättävä, myös naisille. Kehitysapu Kehitysmaiden tilanne on vaikea.

Eettisten, ekologisten ja kulttuuriarvojen on ohjattava kehitysyhteistyötä. Kehitysyhteistyötä olisi suunnattava köyhimpien ihmisten peruspalveluohjelmiin. Perusterveydenhuolto sekä vesi- ja saniteettiongelmien ratkaiseminen ovat keskeisen tärkeä tehtävä.

Maamme kehitysapua on suunnattava entistä enemmän peruskoulutukseen, myös tyttöjen koulutukseen. Muistaakseni se nimenomaan kuitenkin liittyy Spice Girlseihin. Muistaako kukaan, kenen biisi?

Soi joskus , suomalainen. Siinä laulettiin vanhemmasta ihmisestä, joka villiintyy kesän tullen, heittää nahkahousut jalkaan ja lähtee baanalle? Etelän tunnelmaa, nainen esittää. Arvoisat musiikkitietäjät Meni vahingossa viesti ensin väärään ketjuun. Kaikki vinkit tervetulleita, kiitos! Etsi Toggle navigation Valikko. Keskustelu24 Viihde ja kulttuuri Musiikki Kenen biisi?

Voi kuinka kaunis on tuo nainen Esiintymisasut valitaan itse ja ne puetaan päälle juuri ennen työvuoron alkua. Yläpuolella on kyltti, jossa lukee "Privat". Pieniä huoneita on kolme, ja intiimejä tansseja halutaan usein viideksitoista minuutiksi tai puoleksi tunniksi. Silloin sanomme vain, että meillä ei ole sellaisia palveluja, Nina kertoo. Jos jotain tapahtuisi, niin huudamme apua. Kaikki baarityöntekijät ovat myös järjestyksenvalvojia, Nina kertoo.

Kiireisenä iltana esityksiä on 5—10 minuutin välein. Tänä lauantaina niitä on harvemmin, sillä paikalla on enää viisi asiakasta. Kello on yksi yöllä. Noin viisikymppinen mies tilaa drinkin ja kävelee punahiuksisen naisen kanssa nurkkapöytään. Kun Nina aloitti työt, hän puhui vain ruotsia. Ensimmäisenä työpäivänä häntä hermostutti.

Se kuitenkin katosi melko nopeasti. Nyt hän taitaa suomen ja englannin. Tanssimista ja muutama drinkki, mutta siitä saa palkkaa, hän toteaa. Iho kuultaa läpi mustasta neuletakista. Nina venyttelee lavan reunassa ja odottaa seuraavaa tanssiaan.

Jos he tulisivat käymään, huomaisivat he melko nopeasti, että meno ei olekaan niin ronskia. Voimakkaat tuulenpuuskat ovat aiheuttaneet juhannusaattona lukuisia sähkökatkoja pitkin Suomea.

Katkoksia oli kymmenissä eri kunnissa, muun muassa Espoossa, Heinolassa ja Rantasalmella. Suomen ainutlaatuisen laajoja kasvihavaintoja luvun puolivälistä lähtien tallennetaan tutkimuksen käyttöön. Vanhin aineisto perustuu professori Adolf Mobergin kokoamiin lähes 45 havaintoon. Niistä on julkaistu tutkimus, joka valottaa ilmaston vaikutusta viljely- ja luonnonkasveihin runsaan sadan vuoden ajalta.

Nelostiellä Lahdessa, noin puolitoista kilometriä Kujalan liittymästä etelään on sattunut kuuden auton ketjukolari, kertoo Hämeen poliisi. Viidessäsadassa päivässä miljonääriksi ja miten se tehdään — sen tietää mediapersoona Lauri Salovaara, jonka matka miljonääriksi alkaa olla loppusuoralla.

Metsät, niityt ja ojanpientareet ovat kesällä täynnä materiaalia kimppuihin ja muihin koristeisiin. Muutamalla niksillä luonnonkukat säilyvät kotona yllättävän pitkään.

striptease suomi etsin naista Osa-aikatyötä tekevät täytyy integroida työyhteisöön ottamalla heidät mukaan koulutusohjelmiin ja yhteistoimintaan. Jokaisella ihmisellä on itseisarvonsa, joka on riippumaton ansioista, kyvyistä tai yhteiskunnallisesta asemasta. Työvoimavaltaisia liikeyrityksiä on tuettava eri keinoin, mm. Useimmat perheet eivät tule toimeen yhden henkilön palkalla. Sen ovat aiheuttaneet mm. Tarvitaan rehtorien, opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensä välistä yhteistyötä.

Striptease suomi etsin naista -

Suomen ainutlaatuisen laajoja kasvihavaintoja luvun puolivälistä lähtien tallennetaan tutkimuksen käyttöön. Naisten puolueen politiikka on ihmiskeskeistä. Hallituksen esitys ylioppilastutkintolaista muuttaa tutkintoa entistä enemmän yleissivistävyyttä painottavaan suuntaan. On selvitettävä, millaisia yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta energian kulutusta voidaan ohjata enrgiaa säästävään suuntaan ja välttämätön energiantarve tyydyttää. Naisten oikeudet on otettava huomioon. Oppilaitosten ja ympäröivän yhteiskunnan, mm.

Aloittajahan sanoo, ettei ole Kasevan kipale. Joten sitä ei kannata tarjota. Eero ja Jussi - Kaunis Nainen http: Vastaa alkuperäiseen viestiin Voi kuinka kaunis on tuo nainen Käytä muuta kuin rekisteröityä käyttäjätunnustasi. Viesti rikkoo tai kehottaa rikkomaan Suomen lakia, tai sisältää loukkaavaa sisältöä. Viesti sisältää lapsilta kiellettyä materiaalia.

Ei koske tutkimuskutsuja sekä osto- ja myynti-ilmoituksia. Viesti on mainos tai massapostitus. Viesti ei liity aiheeseen, tai ei ole suomea tai ruotsia. Aikaisemmin ihmiset pelkäsivät strippiklubeja. He ajattelivat asioiden olevan kuten elokuvissa ja uskoivat huhuihin.

Nykyään etenkin nuoret suhtautuvat strippiklubeihin avoimesti, Mangs kertoo. Nuorimmat asiakkaat ovat juuri täyttäneet kahdeksantoista ja iäkkäämmät ovat eläkeikäisiä.

Lauantai-iltana yhdessä pöydässä istuu nelihenkinen seurue, ilmeisesti kaksi pariskuntaa. Muualta tulevat miestripparit esiintyvät usein eri rooleissa, kuten poliiseina ja palomiehinä. Huhtikuun alussa kokeilemme sekoitusta, eli illan aikana esiintyy sekä mies- että naisstrippareita, Mangs toteaa.

Asiakasmäärät nousevat kaupungissa olevien tapahtumien jälkeen. Kesäisin Lady Pink täyttyy polttariväestä ja Uumajasta tulevista asiakkaista. Vaikka strippiklubien lukumäärä on laskussa, Mangsin sanojen mukaan Vaasassa menee hyvin. Lady Pink on toiminut kaupungissa yli 30 vuotta, ja baari on edelleen auki viitenä päivänä viikossa.

Nina on tällä hetkellä klubin ainoa suomalainen eroottinen tanssija. Naisia Lady Pinkiin rekrytoidaan agenttien kautta. Jotkut viipyvät Vaasassa pari viikkoa ja jotkut kuukauden. Viitenä päivänä viikossa työskentelevä Nina meikkaa ja laittaa hiuksensa aina kotona. Esiintymisasut valitaan itse ja ne puetaan päälle juuri ennen työvuoron alkua. Yläpuolella on kyltti, jossa lukee "Privat". Pieniä huoneita on kolme, ja intiimejä tansseja halutaan usein viideksitoista minuutiksi tai puoleksi tunniksi.

Silloin sanomme vain, että meillä ei ole sellaisia palveluja, Nina kertoo. Jos jotain tapahtuisi, niin huudamme apua. Kaikki baarityöntekijät ovat myös järjestyksenvalvojia, Nina kertoo. Kiireisenä iltana esityksiä on 5—10 minuutin välein. Tänä lauantaina niitä on harvemmin, sillä paikalla on enää viisi asiakasta. Kello on yksi yöllä.

Noin viisikymppinen mies tilaa drinkin ja kävelee punahiuksisen naisen kanssa nurkkapöytään. Kun Nina aloitti työt, hän puhui vain ruotsia. Ensimmäisenä työpäivänä häntä hermostutti.

Valtion velkaantuminen kasvaa pelottavalla vauhdilla. Talous on saatava kuntoon. Naisten puolue ei hyväksy miljardien siirtämistä hyvinvointivaltion palveluista pankkien tukemiseen. Se on liikeyritysten oma etu, koska niiden tehokkuus riippuu työntekijöiden suorituskyvystä.

Tehokkuus edellyttää hyvää koulutusta ja sosiaaliturvaa. Oikeus tehdä työtä on jokaisen työikäisen kansalaisen perusoikeus. Tavoitteena on oltava täystyöllisyys. Naisten on säilyttävä asemansa työmarkkinoilla.

Heidän kykynsä täydentävät miesten kykyjä. Ne on nähtävä arvokkaana resurssina työelämässä: Työttömyys on maamme tärkeimmän luonnonvaran, inhimillisten resurssien valtavaa tuhlausta aikana, jolloin elinkeinoelämä olisi saatava irti lamasta. Työllisyystilanteen kiireellinen korjaaminen on hallituksen, työnantajien ja AY-liikkeen tärkein tehtävä.

Työttömyys vaikeuttaa talouselämää, syventää pankkikriisiä ja aiheuttaa sekä taloudellisia että psykologisia ongelmia yksityisille perheille ja työttömille. Työidentiteetti on suomalaisille naisille ja miehille ollut aina tärkeä.

Työttömyyden seuraukset ovat myös yhteiskunnallisesti tuhoisia: Hallitus on kapealaisella talouspolitiikallaan saanut vientiteollisuuden vetämään mutta samanaikaisesti syventänyt kotimarkkinoilla lamaa, aiheuttanut konkursseja ja lisännyt työttömyyttä.

Säästöpäätöksiä on tehty piittaamatta siitä että monet niistä ovat vain pahentaneet työttömyystilannetta ja näin syventäneet lamaa. Hallituksella ei vieläkään ole työllisyyspoliittista ohjelmaa, vaikka maa on historiansa syvimmässä lamassa ja työttömyysprosentti lähestyy Hyvinvointivaltio, jossa on huomattava työttömyysturva, ei kestä pitkäaikaista suurtyöttömyyttä. Työttömyys on osittain suhdannetyöttömyyttä osittain rakennetyöttömyyttä.

Suhdannetyöttömyys vähenee viennin voimistuessa. Rakenteellinen työttömyys on kuitenkin suhdannetyöttömyyttä vaikeampi ongelma. Sen ovat aiheuttaneet mm. Työpaikat vähenevät pysyvästi mm. Koska työ vähenee, on työtä jaettava uudelleen. Lyhennetty työaika ja oikeudenmukaisesti toteutettu osa-aikatyö ovat keinoja lisätä uusia työpaikkoja. Suomessa ansiotyö on ollut luonteeltaan kokopäivätyötä. Se on tuonut itsenäisen toimeentulon ja ansioturvaan sidotun sosiaaliturvan, eläkkeen, sairausvakuutuksen ja työttömyysturvan muodossa.

Työpaikkojen vähetessä pysyvästi joudutaan työtä jakamaan uudelleen. Osa-aikatyö soveltuu yksilön elämänkaaren tiettyihin vaiheisiin, mm. Osa-aikatyö ja siihen yhdistettynä korvaus osa-työttömyydestä merkitsee mukanaoloa työmarkkinoilla ja tarjoaa mahdollisuuden pitää yllä ammattitaitoa. Osa-aikaeläke on meillä ollut mahdollista jo jonkin aikaa, vaikka sitä on käytetty hyvin vähän. Ympäristösuojelu on luvun keskeisiä haasteita. Maamme energian kulutus on jatkuvasti kasvanut tietoisen politiikan seurauksena.

Rajattoman kulutuksen ihannointi on ollut poliittinen virhearviointi. Maassamme harjoitettu asuntopolitiikka on epäonnistunut: Erityisin suuriin vaikeuksiin ovat joutuneet nuoret, vähätuloiset asunnontarvitsijat.

Asunnottomuus jatkuu liian monien kohdalla. Seuraukset ovat laajakantoisia, ne aiheuttavat lisäkustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollolle. Epäonnistunut asuntopolitiikkamme on uusittava. Asumisen on oltava perusoikeus, joka yhteiskunnan tulee taata jokaiselle kansalaiselle. Tarvitaan seuraavia asuntopoliittisia uudistuksia:. Korkea koulutustaso on sekä sivitysvaltion että taloudellisen kilpailukyvyn perusedellytys. Koulutuksellinen tasa-arvo on yksi kansakunnan yhtenäisyyttä luovista tekijöistä.

Ihmiskunnan historia on täynnä sotia ja niiden tuomia kärsimyksiä. Niille maille, joissa rauha näyttää mahdottomalta, on tyypilistä, että naisilla ei ole mitään vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Miesten autoritaarinen valta ja loputon sotiminen kuuluvat yhteen.

Toisaalta on muistettava, että osa miehistä on aina vastustanut väkivaltaa. Oma aikamme on myös kokenut poikkeuksellisen voimakkaan aallon joukkotiedotusvälineiden välittämää naisiin kohdistuvaa henkistä väkivaltaa. Kovaa pornografiaa tuotetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Viihdeteollisuus syytää koteihin kirjoina, lehtinä, sarjakuvina, filmeinä, jopa kaapelitelevisio-ohjelmina viestiä, jonka mukaan naisten nöyryyttäminen, halventaminen, orjuuttaminen, kiduttaminen, jopa silpominen tuottaa henkistä nautintoa ja seksuaalista mielihyvää.

Kaikkialla maailmassa on parhaillaan menossa syvällinen kulttuurin rakennemuutos. Tiedonvälityksen voimakkaasti lisääntyessä kansankulttuurit muuttuvat kansainvälisen massakulttuurin kuluttamiseksi, ihmisten omat kokemukset vaihtuvat tajuntateollisuuden tuottamiksi elämyksiksi. Paikalliset yhteisökulttuurit heikentyvät ja tilalle tulee kansainvälinen kulttuuriteollisuus.

Kulttuurien yhdenmukaistumisen paine on kova, erityisesti pienissä maissa. Kulttuurikysymykset muodostuvat erityisen ajankohtaisiksi luvulla. Kulttuuri on yhteisiä kokemuksia, tietoja, arvoja, arvostuksia ja normeja. Se vaikuttaa elämäänmuotoomme ja sen kehitykseen monin tavoin. Laman aikana sen tärkeys korostuu. Kansainvälistyminen luo yhdessä lisääntyvän tiedonvälityksen kanssa runsaasti uusia kehitysmahdollisuuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Samalla se on myös suuri haaste ja tuo mukanaan ongelmia. Kansainvälistyminen koskee yhteiskunnan kaikkia sektoreja. Se vaikuttaa voimakkaasti elinkeinoelämään, yhteiskunnalliseen kehitykseen, tieteeseen, koulutukseen, kulttuuriin, koko suomalaiseen elämänmuotoon. Eurooppalaista yhteistyötä kehitetään ensi sijaisesti miesten ja talouselämän ehdoilla. Tulevaisuutta hahmoteltaessa suomalaisten on tärkeätä selvittää Euroopan yhteisöön liittymisen mukanaan tuomat edut ja haitat.

Tarvitaan laaja-alaista selvitystyötä, joka ottaa talouselämän rinnalla huomioon elämän moninaisuuden. Elämme epävarmaa ja levotonta aikaa Euroopassa, ristiriidat kärjistyvät taloudellisten ja poliittisten vaikeuksien myötä, voimaa uhoava kansallisuusaate ja rasismi nostavat päätään. Jugoslaviassa jatkuu epäinhimillinen sota. Tällaisena aikana pienen maan on tehtävä kaikkensa olojen rauhoittamiseksi sekä omassa maassaan että rajojensa ulkopuolella. Maamme turvallisuuspolitiikan päämääränä on oltava valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen sekä kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen.

Kehitysmaiden tilanne on vaikea. Väestöräjähdyksen rinnalla niiden ongelmat kietoutuvat erityisesti taloudellisiin vaikeuksiin ja luonnon tasapainon järkkymiseen. Teollisuusmaiden on luovuttava jatkuvan kasvun ja kovan kilpailun ajattelumalleista ja siirryttävä noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta. Niiden taloudellinen kasvu on tapahtunut osittain köyhien maiden kustannuksella ja johtanut köyhien ja rikkaiden maiden välisen kuilun ja ympäristöongelmien syvenemiseen.

Sen seurauksena ympäristötuhot nyt etenevät voimakkaasti eteläisellä pallonpuoliskolla, sademetsät tuhoutuvat, maat aavikoituvat ja slummit kasvavat. Monet tuoreet tukimukset osoittavat, että tyttöjen kouluttaminen voi olla kehitysmaiden paras investointi. Hyödyt koskevat sekä naisia itseään että heidän perheitään. Naisten kouluttaminen merkitsee terveempiä lapsia. Koulutus lisää myös halukkuutta hankkia terveyspalveluja, harjoittaa syntyvyyden säännöstelyä ja kohentaa perheen hygienisiä oloja.

Elämme jatkuvan muutoksen maailmassa, keskellä syvää murroskautta. Naiset ovat poissaolollaan politiikasta muovanneet omalta osaltaan maailman kohtalot sellaisiksi kuin ne nyt ovat. Ihmiskunnan yhteinen tulevaisuus on vaakalaudalla. On korkea aika muuttaa pahasti vinoutuneita kehityssuuntia. Naisten yhteinen tehtävä on tehdä työtä valoisamman ja turvallisemman tulevaisuuden puolesta.

Meidän päätöksemme ja toimintamme vaikuttavat juuri nyt tulevaisuuden muotoutumiseen, siihen maailmaan, jossa lapsemme ja lastenlapsemme elävät. Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovaranto. Muut puolueen ohjelmat Ohjelmalistat. Naisten puolueen linjaukset Vuosi: Naisten asiantuntemus ja elämänkokemus tasapainottaa yhteiskunnallista kehitystä ja laajentaa sen lähtökohtia ja arvopohjaa.

Yhteiskuntakehitystä ohjaamaan tarvitaan inhimillisempiä arvoja, ihmisen perusoikeuksien kunnioittamista, suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta. Arvoja, jotka ovat kestävän kehityksen edellytyksiä. Ihminen on Suomen tärkein voimavara Naisten puolueen politiikka on ihmiskeskeistä. Naisten oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia Elämme syvällistä murrosta, nyt on selkeytettävä arvopohjaa ja perusoikeuksia.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on suomalaisen hyvinvointivaltion peruspilareita, jota ei saa heikentää. Tasa-arvo on taattava perustuslaissa. Jokaiselle suomalaiselle kuuluvat perusoikeudet on määriteltävä uudelleen. Oikeus palveluihin on naisille tärkeä. Sen tulisi kuulua myös perusoikeuksiin.

Naiset ovat paitsi julkisten palvelujen tuottajia, myös suurin ryhmä palvelujen käyttäjiä. Naisten panosta työelämässä tarvitaan. Heillä on tärkeä merkitys arjen hyvinvoinnille. Naiset tekevät työtä yhteiskunnan hoiva-, huolto- ja palvelusektoreilla, jotka tukevat yhteiskunnan toimintavalmiutta.

Naisen asema on säilytettävä vahvana Pohjoismaissa naisten asema on ollut maailman parhaita. Naisten asemaa työelämässä on vahvistettava.

Säästöpäätöksiä tehtäessä niiden vaikutukset on arvioitava erikseen sekä naisten että miesten kannalta. Naisten oikeudet on otettava huomioon. Naisten työssäkäynnin edellytykset on turvattava Naisten asemaa päätöksenteossa on vahvistettava, sekä julkishallinnossa että yksityissektorilla.

Erityisen tärkeätä tämä on komiteoissa, neuvottelukunnissa ja toimielimissä, joissa valmistellaan tärkeät uudistukset. Tämä on mahdollista vain sopimalla sukupuolikiintiöiden käyttämisestä.

1 thoughts on “Striptease suomi etsin naista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *